( dle usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/5)

Opatření ke zmírnění dopadů inflace:

OPATŘENÍ č. 1 – STRAVNÉ

OPATŘENÍ č. 2 – ŠKOLNÉ

 OPATŘENÍ č. 4 – FOND SOLIDARITY

Oprávněným žadatelem o prominutí vybraných úplat  je zákonný zástupce dítěte.

Žádosti se odevzdávají na předepsaném formuláři ke stažení zde:

Žádost o prominut úplaty ke zmírnění dopadů inflace

Žádost o příspěvek z Fondu solidarity

Žadatel, který žádost podává, musí mít trvalý pobyt v hl. m. Praze.

Žadatel musí splní alespoň jednu z následujících podmínek – či pobírá některou z následujících dávek:

  • příspěvek či doplatek na bydlení;
  • okamžitou dávku v hmotné nouzi;
  • přídavek na dítě;
  • dávky pěstounské péče;
  • čelí exekuci/insolvenci;
  • po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbyde méně než 200 Kč/osobu/den (u samostatně žijících osob 300 Kč/den) – do nákladů lze zahrnout i splátku hypotéky či družstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí.

Po podání žádosti ředitelka školy rozhodne u nárokového žadatele o prominutí úplat/y ve školním roce 2022/2023 dle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na základě předložené žádosti. O rozhodnutí, zda bylo žádosti vyhověno nebo nevyhověno, v přiměřené lhůtě ředitelka vyrozumí žadatele.

Podat žádost lze k rukám ředitelky školy vždy od 1. do 15. dne v měsíci.

Nárok vznikne po schválení ŘŠ od 1. dne následujícího měsíce.

 Nelze žádat zpětně. V měsíci září lze podat žádost do 27.9.